2 800 opacity
  • Slideshow

GDPR – BEHANDLING AV DINA DINA PERSONUPPGIFTER

Vad gör Diös med dina personuppgifter?

Diös (hyresvärden) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som Diös inom ramen för
hyresförhållandet behandlar. Hyresvärden har rätt att behandla dessa uppgifter i den utsträckning
som behövs för att kunna fullgöra ett ingånget eller ett kommande hyresavtal. Personuppgifter
kan komma att behandlas i samband med hyresaviseringar, hyresförhandlingar och information
till hyresgästerna.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut till Fastighetsägarna som hyresvärden är medlem
i samt andra företag och organisationer som hyresvärden samarbetar med i sin
fastighetsförvaltning.
Hyresvärden kommer också att lämna ut personuppgifter på grund av skyldighet enligt lag till
Skatteverket.

Vilka rättigheter har den registrerade?

Den vars personuppgifter behandlas – den registrerade – har rätt att begära ett registerutdrag som
innehåller information om vilka personuppgifter som hyresvärden behandlar om denne och hur
de behandlas. Den registrerade kan också begära rättelse av personuppgifter som är felaktiga och
även under vissa förutsättningar begära att få bli raderad. Vidare har den registrerade också rätt
att i vissa fall invända mot och begära begränsning av viss behandling av personuppgifter om
denne. Den registrerade har också i flera situationer rätt till dataportabilitet av de personuppgifter
som denne själv tillhandahållit hyresvärden.

Vid eventuella klagomål har den registrerade rätt att vända sig till Datainspektionen (blivande
Integritetsskyddsmyndigheten) https://www.datainspektionen.se/ med eventuella klagomål vad
gäller hyresvärdens behandling av aktuella personuppgifter.

Hur länger kommer Diös att behandla den registrerades personuppgifter?

Diös kommer endast att behandla personuppgifter så länge ändamålet för behandlingen kvarstår.
Därefter kommer Diös att ta bort personuppgifterna. Detsamma gäller om den lagliga grund som
Diös stödjer sig på (hyresavtalet) upphör, under förutsättning att det inte finns en laglig
skyldighet att spara personuppgifterna därefter.

Vart vänder du dig med frågor?

Har den registrerade frågor om hyresvärdens behandling av dennes personuppgifter, vill veta mer
om sina rättigheter eller göra någon av sina rättigheter gällande används följande
kontaktuppgifter:
Brev:
Diös AB (Personuppgiftsansvarig)
Fritzhemsgatan 1 A, 832 42 Frösön

Mail: gdpr@dios.se